Nunavut Economic Developers Association

Welcome to the Nunavut Economic Developers Association (NEDA).  We are an active, membership driven organization assisting community Economic Development Officers (EDO's) and economic development professionals in Nunavut.  Our mandate is to support our members through professional development, networking, advocacy and the exchange of information and ideas.  In partnership with the Governments of Canada and the Government of Nunavut, we are a leader in economic development within the territory.

 ᑐᓐᖓᓱᒋᑦᑎ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔭᐃᔨᑦᑎᔨᐅᔪᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖓᓐᓄᑦ. ᐱᓕᕆᒻᒪᕆᒃᑐᑕ ᐃᓚᒋᔭᐅᔾᔪᑎᑦᑎᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖃᖅᐳᒍᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᑕ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᔭᐃᔨᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᔭᐃᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᐳᒍᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔾᔪᑎᒋᔭᕗᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᕐᓗᒋᑦ ᐃᓕᑉᐸᓪᓕᐊᓂᑎᒍᑦ, ᑲᓲᑎᖃᑎᒌᓐᓂᑎᒍᑦ, ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᓪᓗ ᑐᓴᕈᑎᓂᑦ ᐃᓱᒪᑖᕆᔭᓂᓪᓗ. ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᒐᕙᒪᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥᓗ, ᓯᕗᓕᐅᕆᖃᑕᐅᕗᒍᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔭᐃᓂᕐᒥ.

Tunngasugitti nunavummi kiinaujatigut pivalliajaijittijiujut katujjiqatigiikkungannut. Pilirimmariktuta ilagijaujjutittinnut aulatauniqaqpugut ikajuqtuta nunalinni pivalliajaijiujunit ammalu pivalliajainirmut qaujimajiujunik nunavummi. Piliriaksaqaqpugut ilagijaujjutigijavut ikajuqturlugit ilippallianitigut, kasuutiqatigiinnitigut, kiggaqtuinikkut tusaumaqatigiinnikkullu tusarutinit isumataarijanillu. Katujjiqatigilugit gavamait kanatami nunavummilu, sivuliuriqatauvugut nunavummi pivalliajainirmi.

At NEDA, you'll find:

 • Community-by-community data unavailable anywhere else; 
 • Access to the latest education and training materials and seminars;
 • Help with day-to-day and long-term operational needs, and
 • An invaluable forum and network for the exchange of knowledge and experience.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔭᐃᔨᒃᑰᓪᓗᑕ ᐅᑯᓂᖓ ᖃᐅᔨᓂᐊᖅᐳᑎᑦ:

 • ᓄᓇᓖᑦ ᐊᑐᓂ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᑦ ᐊᓯᐊᒍᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᑦ;
 • ᓄᑖᖑᓛᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᑦ ᐱᓕᒻᒪᖅᓴᕈᑎᓂᓪ ᐃᓕᓴᐃᓂᐅᔪᓂᓪᓗ;
 • ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑎᓄᑦ ᑖᕗᓐᖓᓕᒫᒧᓪᓗ ᐊᐅᓚᓂᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓂᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᖅᑕᖃᕐᓗᓂ, ᐊᒻᒪᓗ
 • ᑐᓐᖓᕕᑦᑎᐊᕙᒃ ᑲᓲᑎᖃᑎᒌᒍᑎᑦᑎᐊᕙᐅᓪᓗᓂᓗ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᔭᐅᔪᐃᑦ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᐅᔪᐃᓪᓗ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᖁᓪᓗᒋᑦ.
 • ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ, ᐃᓛᒃᑰᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔫᖃᑕᐅᔪᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔪᐃᓪᓗ: ᐊᓪᓚᒋᐊᕆᓂᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒻᒧᑦ

Nunavummi kiinaujatigut pivalliajaijikkuulluta ukuninga qaujiniaqputit:

 • Nunaliit atuni tukisigiarutit asiagut atuinnaungittut;
 • Nutaangulaanit ilinniarutinit pilimmaqsarutinil ilisainiujunillu;
 • Qautamaaqsiutinut taavunngalimaamullu aulaniujarialinnit ikajurniqtaqarluni, ammalu
 • Tunngavittiavak kasuutiqatigiigutittiavaullunilu qaujimajarijaujuit atuqsimajaujuillu tusaumajauqullugit.
 • Pivalliajulirijiit, ilaakkuuqtut ilagijaujuuqataujut ilisarijaujuillu: allagiariniq qaujigiarvimmut

EDOs, Individual Associate Members and Institutional Members: Log-In

Business Investors and Organizations: Find out more about how NEDA can help you!

ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᔩᑦ ᑎᒥᐅᔪᐃᓪᓗ: ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᓚᐅᕆᑦ ᖃᓄᖅ NEDA-ᑯᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒍᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᑦ!

Namminiqaqtunik kiinaujaqaqtittijiit timiujuillu: qaujigiakkannilaurit qanuq neda-kunnut ikajuqtaugunnarmangaaqpit!

Want to become a member of NEDA?  Download our membership application today!

NEDA-ᑯᓐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᕈᒪᕖᑦ? ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᑕᑎᕈᑎᒃ ᐱᑦᑕᐅᑎᒋᔪᓐᓇᖅᐸᐃᑦ ᐅᓪᓗᒥ!

NEDA-kunnut ilagijaulirumaviit? Qarisaujakkut tatatirutik pittautigijunnaqpait ullumi!

NEDA is proud to be an Arctic Inspiration Prize (AIP) Ambassador.  Click here for more information about the $1 million AIP.

NEDA-ᑯᑦ ᐅᐱᒍᓱᑉᐳᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᒥᒃ (AIP) ᐅᖃᖅᑎᐅᖃᑕᐅᒋᐊᒃᓴᖅ. ᐅᕗᖓ ᓇᕿᑦᑎᔪᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᑲᓂᕐᓄᑦ ᑕᐃᔅᓱᒧᖓ $1 ᒥᓕᐊᓂᒃ AIP-ᒧᑦ ᓵᓚᒃᓴᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥᒃ.

NEDA-kut upigusupput ukiuqtaqtumi ilisarijaujjutimik (aip) uqaqtiuqataugiaksaq. Uvunga naqittijunnaqputit tukisigiarutikkanirnut taissumunga $1 milianik aip-mut saalaksaujunnaqtumik.