Home >> Community >> Repulse Bay

Repulse Bay

Last Updated: 

06, 2014

Nunaliuyut tuhagakhai

Nunaliuyut Tuhagakhait

Uqauhiq: 

  • Qaplunaatun
  • Inuktitut

Pilaqnia: 

  • Tingmit
  • Umiarpak
Tugagut Tuhagakhait

Tugagaq Inuk: 

Kevin Tegumiar

Hivayaut: 

867-462-4101

Qagitauyakkuqvia: 

Fax-kut: 

867-462-4144
Inigiya

Nunaliuyuq Avikhimania: 

  • Kivalliq

Hanimun: 

66.5°

Tukimun: 

-86.2°
Tuhagakhai hilamun hilagiyauyumutlu

Average Yearly Temperature: 

-12.50
Atuqtauvaktut Tatqiq Tamaat Unnaqni

Januari: 

-31.20

Fibruari: 

-31.70

Matyi: 

-26.70

Aipuru: 

-17.80

Mai: 

-7.20

Juni: 

3.30

Julai: 

8.60

Aagasi: 

6.40

Saptaipa: 

0.60

Aktuupa: 

-8.70

Nuvipa: 

-19.30

Tisaipa: 

-26.10

Aturpakniqhat Ukiumun Qanniqnia: 

13.75cm

Aturpakniqhat Ukiumun Nipalliqnia: 

1.78cm

Aturpakniqhat Anuqip Kayumiknia: 

19.60km/h
Igluqpaqutauyut Kititauni

Nanminigiyauyut Igluqpait: 

25

Atuqtuagat Igluqpait: 

115

Inugiakniit

Inugiakniit

Inugiaguhit: 

748

Inugiaguhit Ilavalliani: 

22.20%
Arnait Angutit Aviktauni

Angutit: 

51.6

Arnait: 

48.3
Ukiunginut Avikhimani

0 - 14: 

39.60%

15 - 24: 

23.50%

25 - 34: 

13.40%

35 - 44: 

10.70%

45 - 54: 

6.70%

55 +: 

4.00%
Havaktut

Havaktut: 

40.00%

Havangittut: 

34.50%
Hunauninut Avikhimanit

Hanayit: 

6.50%

Kiinauyaliqutit Igluqpaligiyitlu:: 

4.30%

Piqaqnit Pivaliatitni: 

6.50%

Niuviqvit/Niuviakhaqvit: 

15.20%

Inuligiyit Kivgaqtit/Kavamatkungittun: 

8.70%

Ahii: 

60.90%
Maniliugutit Naunaipkutai

Atuqpakniqhat Maniliugutit: 

10912

Pitquhituqat Pinahuaqni: 

Hunting
Fishing

Havagutit

Angiyut Havagutitlu Kititaunit

Qaphiuni kilaamitat Tuapait Apqutit : 

13.00km

Uyaqiugaq: 

0.00km

Tuhaumatyutit: 

  • Qagitauyakkugut
  • Hivayautit Alguyait

Tagiuq: 

Floating Dock

Imaq/Anait: 

K-12 Ilihaqviit: 

Tusarvik School K - 12

Ilihatqikhaqnit Ilihautit: 

NAC Learning Centre
Mittaqvik

Hilaqyuaqmiunut Mittaqvik: 

Takiniqpanga Mittaqviuyuq: 

1 036.00m

Mittaqviuyuq Qanugittunia: 

  • Tuapaliat

Mittaqviup Naunaipkuta: 

YUT
Inuliqutit Kivgaqtutit

Inuliqutit kivgaqtutit: 

Brighter Futures
Counselling
Kiinauyaliqutit Kivgaqtutit

Kiinauyaqaqvit Havakvit: 

None

Co-op Kiinauyaliqutit Kivgaqtutit: 

Light banking services offered
Kavamait

Nunataguayumi Kavamatkut Aapisit: 

Nanminilgit

Nanminilgit Kititauni
Avatiliqutinut Kititauni

Piqaqni Piplugit Pilaqnit: 

Mining - North Country Gold Corporation - Committee Bay

Katutyiqatigit Kititauni

Anginiqhamik Havaktitiyi: 

Hamlet of Repulse Bay

All

Repulse Bay

Nunaliuyuni Havagiyai