Home >> EDO-guyun Ihuaqutain

EDO-guyun Ihuaqutain

Ukua makpiknigin makpiraalu pihimayun ikayuriagani EDO-guyun pivagiagani hivuniqhiyutikhanik havaanik, pitquhiqnik, qahaktuniklu manikhaakhanik.  Nanihilaqtutin hunanikliqaa tungavitiaginin manikhaqhiurutikhan maniliqiyutinulu upalugaiyautinik, uqaqatigiyaagani kituliqaa hivuniqhiyutihanik timiuyuni.

Nunagiyauyumi Manikhaqhiurutinik Pivalianikun Atanguyaq nunagiyauyuni ihuaqutauyuq inuk ukua manikhaqhiurutiqalaaqtun inuin, vutiqtauhimayun hivuliqhuqtin timiuyulu manikhaqhiurutiqaqtuluniin upalaaqtaan piyaamikni ihumakhaqhiurutikhanik hivuniqhiyutikhaniklu.

NEDA-kun ihuaqutaan ilauyun ila hivuniqhiyutikhanik pivigilaaqtaan ikayutauyukhanik aulaniqatiariamikni.  NEDA-kun atuquiginaqtun tuhaumayutinik ukunani EDO-nin nunagiyauyuni humiliqaa Nunavumi aalatkiilu timiuyun ukuniga manikhaqhiurutikhanun ihuaqutikhanik, manikhaakhaniklu ayuiqhayutikhaniklu atulaaqtunik.