Home >> Edo Resources >> Manikhaakhan

Manikhaakhan

Atuqtuarvik Timingat

atuqtuarvik.com

Qikkiktaluq Nanminikaktunik Pivalianikut Timingat (BBDC-kut)

Kitikmeotni Nunaliit Hivunirhaita Timingat (KCFI-kut)

Tuhakpaligumaguffi, takuinagialik una karitauyakut www.kcfi.ca uvalunin meep@kcfi.ca.

Kivalliq Nanminiqaqtut Pivalianikut Titiikakviat (KBDC)

Tuhakpaligumaguvit hivayainagialgit tatva (867)645-2126 uvalunin akkitukut 888-645-2126, kayumiktukut (867)645-4546.

Havakviat Nunaliitni Kavamatkunilu Ikkayuqtiit

Havakviat Ingilgaknitalikiyiit uvalu Illiitquhilikiyiit

gov.nu.ca/cley

Havakviat Pivalialikiyiit Ingilgayulikiyiitlu

Havakvikmi Manikhaqhiurutinik Pivalianikun Aularutiniklu inuknik hivuliutitivaktun, ikayuqhutik aniaqnaitunik nunaqariagani inuin pikutivaluilu ihariagiyain ilaliutiyaamikni avanmun, Kanatami, hilaqyuamilu. Taimatun ikayuqniaqun piyaagani iniqtiqluaqtakhatik - Nunavumiun tamaita ilauyaagani - ikayuhiarutini manikhaqhiurutin agiklivalianiginin.  Piyaakni ayikutainik tamaita manikhaakhanik tukhiqtutinik takuinarialik una qaritauyami qungiakhaq iniqhimayuq.

edt.gov.nu.ca

Nunaqaqaqtut Pivalialikiyiitkut Kanatami (INAC-kut)

Inuliqiyituqain Kavamatuqani Kanatami (INAC-kun) havaaqaqtun ukiuqtaqtumi nunani pivalianikun havaakhiyutauyuq Havakvianin Inuliqiyin Kavamatuqani Kanatami Maligaqyuamin, piriaqlugin, atuqpaaliqulugin, atuliquilutiklu pitquhiknik havaaniklu manikhakhiurutinik pivalianikun pigahuni aviktuqhimayuni nunani.  INAC-kun havaarivagain havaakhatik, aalagayunik Nunakaqaqtun havaariyainik, uvuna Ukiuqtaqtumi Piyutauyunik Havaanik Timiuyumin.  Ikayutain hunanikliqaa piyutauyun nalaumavlutiklu pitquhiqni qanuriniganik maliruagakhainik pivakhutik aviktuqhimayuni manikhaqhiurutinik pivalianikun kanatami.  Takuinarialik kungiakhaq naunaipkutiqaqtuk aliuyuni piyumanirugin nutauniqhanik manikhaakhanun tukhiqtutauyunik.

  • Nunaliitni Pivalianikut Uktutirhanik Ikkayutiit
  • Ihumagiyautiaqhimayun Manikhaqhiurutikhan Ukiuqtaqtumi Manikhaqhiurutinik Pivalianikun Havaami manikhaakhan

Nunavumi Manikhaqhiuqtun Atukikvikhaanik Kuapariisiuyuq

nbcc.nu.ca

Kakivak Katimayin

kakivak.ca

Qanuriliuqpakpan Kakivak Katimayin?

Ikayuqpaktun ayuqiqtuqhugin Inuin aulariaqtitiyaagani, munarilugin agikligiaqlugilu nanminik manikhaqhiurutigiyatik.

  • Manikhaqtitivaktun ayuiqhayutinun havaanik kiguani havaliriagani Qikiqtaalukmi Inuin.
  • Pivaktun havaktun manikhaaginun ikayutikhanik havaktitiyun havaktiqaliriagani Qikiqtaalukmi Inuinaqnik..
  • kayuqpaktun nunaqiqiviknik manikhaakhainik ihuaqhaivlutiklu aulaniqatiariagani ikayutinik.
  • Ikayukpaktun inulramiknik ayuqhautiqaqtuniklu inuknik manikhaaginun ilagiarutinik havaakhalu hatqiriagani ikayutinik.
  • Munarivagain Manikhaqhiurutikhan Atulaaqtun Manikhaqvikhaan nunagiyauyunin haniani kanatami minguiqhiqviin Qigiqtaalukmi Nunami

Qitiqmiuni Manikhaqhiurutikhanik Pivalianikun Kamisiuyuq (KEDC-kun

KEDC-kun manikhaqhiurutinik pivalianikun kivgaqtuqtigiyaan Qitiqmiuni Inuit Katimayin, kivgaqtuivlutiklu nunataqatauhimayunik Nunavumi Nunataaqnikun Agiqatiriigutauyumi Qitiqmiuni nunami Nunavumi, Kanatami.

KEDC Programs

Kivaliqmi Ikayuqtigiin Pivalianikun (KPID-kun)

KPID-kun manikhaqhiurutinik pivalianikun kivgaqtuqtigiyaan Kivaliqni Inuit Katimayin, kivgaqtuivlutiklu nunataqatauhimayunik Nunavumi Nunataaqnikun Agiqatiriigutauyumi Qitiqmiuni nunami Nunavumi, Kanatami.

Hivuniqhivaalirumaniruvin qaritauyakun: katfsupport@qiniq.com.