Home >> Edo Resources >> Manikhaqhiurutini Ikayutin

Manikhaqhiurutini Ikayutin

 

Manikhaqhiurutini Ikayutin

Tamaita kungiakhan aliuyuni ikayutaulaaqtun iliknun EDO-guvlutin inuguviluniin manikhaqhiurutiqaqhutin iniqhinahuaruvin ayikutaqagitumik havaamik.  Ayikuhialaqtatin atuni ukua titiraqtakhan atuqlugilu maliruarilugin iniqtiriguvin tukhiqtutimik, aulaqtiriaguvin maniliurutikhaqnik, tukihianahuaruviluniin manikhaqhiurutinun taiyuhiuyunik.

Qanuq Aulaqtiriagani Manikhaqhiurutikhaq Nunavumi

 • Havakviuyuq Manikhaqhiurtinik Pivalianikun Aularutiniklu ihuaqhaihimayun manikhaqhiurutinun maliruagakhanik taiyauyunik Saivan Apluriarutin Ikayutikhatin Aulaqtiriagani Manikhakhairutikhan.   Una maliruagakhaq piqaqtuq hivuniqhiyutitiarutikhaqnik qauyimayakhaqnik ukua akhurutigiyatin hatqiriagani nutaaq manikhaqhiurutikhaq initiariagani ayuqhalimaitutilu "ihuiliyutauyuyaaqtuni".

  Ayikoheolaktan kagitaoyamin PDF-min Maligoagakhamik Kavlonatuktomik PDF-min ayikotaniklunen Maligoagakhamik Inoenaktuktomik.  Piyomaloaguvin, nakilogo ataohik kungeakhak noeyaagani kagitaoyami tamaknik Inoenaktun Kavlunatulo titigakhimayok.

Manikhaqhiurutinik Naunaiyautin

 • Ikayutauyaagani Naunaiyaqniganik ilaginik hivuniqhiyutiluanik ihariagiyaqnik pivaliatilutin Manikhakhiurutimik Upalugaiyautimik, atuqnahuajavan ukua Manikhaqhiurutini Naunaiyautin naniyaulaqtun Nunavumi Manikhakhaurutin Atukilaaliriagani Kuapariisiuyum qaritauyami qungialiugain.

 • Hivuniqhiyutikhanik uktuutikhanik Nunavumi Manikhakhaurutin Atukilaaliriagani Kuapariisiuyum atukiqvikhain, hivayainarialik 1-888-758-0038 uvaluniin qaritauyakun titiqilutin uvuga credit@nbcc.nu.ca  -mi.

 • Maniinain Atuqniginik Naunaiyautin

  • Piqariagani naamayunik maniinain atuqniginik piyutiqatiaqtuq manikhakhiurutigiyan aulahimaginariagani.  Qahaktunik maniinaqnik piqaruiruvin, ihumalulaaqtutin aturiagani taja havaakhatin ila havaktun manikhaakhainik, atukanun akiliutikhanik himigakhanuluniin akiliutikhanik.  Atujavan una naunaiyaun ikayutauyaagani maniinain atuqnigin manikhaqhiurutigiyakni.
 • Aulaktiriaqlugu Akituniganun Naunaiyautin
  • Qanuq manikmik ihariagiyaqaqin aulaqtiriagani manikhakhiurutikhaq?
   • Hivuani aulaqtiriagutinun akituniginik naunaiyautin ikayulaataatin qilamik nalautariagani akiligakhatin.
  • Qanuq aalatkiin akiligakhan naunairutiniaqan akituniganik aulaqtiriarutaanik manikhaqhiurutikhaknik?  Atuqlugin aulaqtiriarutinutinun akituniginik naunaiyautin nalautariagani aalatqiinik aturiaqaqtunik akiligakhanik, ukualu:
   • Akiligakhan akmariaqtinagu manikhakhiurutikhan, ila maligaliriyutinun akiligakhan, qanurinikhaa, manikhaqhiurutimi ihuaqutikhan, taimaitun
   • Naamayun manik, maniinailu piqutin maniqaqvikmi - una aturiaqaqtuq manikhaqatiariagani hivuani ikayuqturiaganilu manikhaqhiurutikhan ukium aulanigani mangit tamaita naamayaagani.
   • Aalanik ihariagiyauyunik piqutinik ila maniliurutikhanik, qaritauyanik, iglumi piqutinik, titiraqvikmi piqutinik niuvaavikhamiklu inikhamik.
 • Mangit Naamajutiyaagani Naunaiyautin

  • Mangit Naamajutiyaagani ilituqhautin ilagiyakhain manikhaqhiurutini upalugaiyautin, aulaqtiriatuniluaq timiuyuni.  Una ilituqhaun ikayutigiyan naunairiagani qanuraaluk manikhaakhan ihariagiyauyunik akiliutikhanik tamainik akiligakhantin, takunaktun hatqilaaqtulu.  Uvani atuqtakhami, takulaqtutin akituniganik manikhaakhan (X) ihariagiyauyunik naamatiariagani, qafilu atautin niuvrutauyariaqaqtun maniliurutautiariagani.  Uma pipkaraatin qilamivyak naunaiyariagani maniliugakhatin manikhaani avatquyutaanik namayutinin akiligakhan maniliurutinun.

 

BRCC-kun Takunaktun Titiraqvikmi Maliruagakhan

 • 2012-mi Nunavumi Havakviuyun Qungiaqtauviani, BRCC-kun haavitiyun Takunaktunik Titiraqvikmi Maliguagakhanik.  Una upiyutauyuq ihumalutainin ilauyun una aginiqhaq akhurutauyuq mikiyunin manikhaqhiurutiqaqtunin Nunavumi, ila nunagiyauyuni ahiani pigahun aviktuqhimayuni nunan, ayuqhaqnigin nanminiqaqtun ataniuyulu munariyaagani manikhakhiurutigiyatik agilrariyamikni nunagiyauyuniigitpata.  Katimayaqturaagata, ayuiqhayutikhanik katimayutinik, havaan takupkaqtitautilugin katimakyuaqnelunen, manikhaqhiurutinik nanminiqaqtun munariyiqariuqpakmata manikhaqhiurutain katimayaqtuqtilugin hulilugaarutini agiklivaaliriarutikhan ilavaalirutikhanikluniin manikhaqhiurutainik ikayuqtigiiknikun ilihaqlutiklu ihuaqhivaaliriagani ayuruirutikhatik. Taja hilalulakniga aulariami nunagiyauyumin katimataqata hulilugarutimi, manikhaqhiurutinik nanminiqaqtun aulaqhimavaktun hivitutqiyamik.  Ayuginiqata aulapkariagani manihaqhiurutigiyatik ugahiktumin, una ihuaqniaraluaqman manikhaqhiurutinik nanminiqaqtunin aulaqhimayaagani ihuiliyutaulimaitkaluaqman atuqniqaqtunik aulayutinik tamaita manikhakhairutauyun aturiaqaqtainik.  Uplumi, manikhaqhiurutinik nanminiqaqtun piyariaqaqtun ayugilutiklu aulapkariagani ilaginik manikhaqhiurutigiyamiknik ugahiktumin qaritauyakun nutaunikhatigun ila qahaktunik.Ihuaqutin ihuaqhaqhimaliktun ikayutikhan takukhauyunik titiraqviknik - nanminiqaqtun havaarilaqtainik agikligiaqlugilu manikhaqhiurutigiyatik ila talvaniigitkaluaqlutik inmiknik nunagiyamikni.  Ihumagikpan, manikhaqhiurutimik nanminiqaqtuq Takukhauyumik Titiraqviqalaqtun havaariyaulaqtumik humiliqaa qaritauyakun havaarilugu.
 • Una Takukhauyuq Titiraqvikmi makpiraaq maliruagakhaan manikhakhiurutinik nanminiqaqtun Nunavumi kiyaliqaa atulaqtainik ila tamaita uvaluniin havaarilugin ilainain aturiaqaqtun havaani.
 • Naqilugu una takukhauliriagani qaritauyami Kavlunaatuuqtuq.
 • Nainaqniin
 • Manikhaqhiurutinik Taiyuhiin
 • Manikhaqhiurutinik Upalugaiyaun
 • Takuyakhan Ihuaqutivaluin
 • Naunaiyaqniga Mnaikhaqhiurutinik Upalugaiyaunmik
 • Maniliqiyutinun Ihuaqutauyuq
 • Uktutinik Titiraqniga - tamaita qauyimayakhatin titiraqnikun uktutinik
 • Niuvigauniganik Upalugaiyaun
 • Ikayuktigiiknikun Agiqatigiigun