Home >> News >> Arviat EDO-nga Tikkuaqtauyuq tamnaunia EDO--nga taphumunga Ukiumun

Arviat EDO-nga Tikkuaqtauyuq tamnaunia EDO--nga taphumunga Ukiumun

Tapkuat Nunavut Maniliugutit Pivaliayuligiyit Katimayit Katimayini Katimayiuyut aliahuktut tuhaqhittangi tamna  Keith Collier, tamna CEDO-nga taphumunga Arviat, tikkuaqtauhimayuq tamnaunia Nunavutmi Maniliugutinut Pivaliayuligiyit Havakti taphumunga Ukiumun 2013-mi.

Keith Collier tamnauhimayuq nunaliuyut Maniliugutit Pivaliayuliginiqmun Havaktia taphumunga nunaliuyunut  Arviat taimanga Januari 2012-mi. Tamnalu tapkunanihimayuq Katimayini Katimayiuyut taphumunga Kiluk Nanminilgit taimanga 2012-mi tapkuatlu Nunavut Maniliugutit Pivaliayuligiyit Katimayit taimanga 2013-mi. Tamnalu ilauhimapluni katimayiunia tapkununga Ihuaqhaiyit Katimayigalaat tapkununga Kivalliq Himmiqtautit Takupkaqni taimanga  2012-mi tamnalu tatya ikhivautaliuyuq tapkununga Arviat Ilihaqnirmun Pigiagutit Uqauyiyit Ilagiit.

Keith nuliangalu talvangaqhimayut Newfoundland-min, kihimik pihimayat Arviat angilgaginiat taimanga 2011-min.  Keith, tamna hilattuqhaivikmin iniqhihimayuq, atuqhimayuqlu naunaiyainiqmik pivaliatitnitlu.

Keith hatqiumainaqtuq kivgaqtugaminut, kayuhinnaqtuqlu qiniqnianik havagutinik kivgaqtutitlu ihuaqutaulanik Arviarmiut kanguhulaittuqlu apiginiq ikayuqgutikhanik, piyaqaligangat.  Kihimiungittuq havagivaktai havagiyani havagiyaqaqtailu nakuuyumik tamnaupluni CEDO-nga nunaliuyuni Arviatni, Keith hulivaktuq ilauttarniqmik tapkunani tamnalu/tamnaluniit katutyiqatigini allatqit nunaliit avikhimanini nunatagauyumilu timiuyut huliniitlu tahapkuat ikayuqhiutiyut maniliugutinut pivaliayuliqutit pilaqnitlu piguaqhaqnit Nunavutmi. Tahapkuat ilalgit kihimik kikliqangittugaluit tapkununga: 

 • Tamna Kivalliq Himmiqtautiyut Takupkaqnit Katimayit  (2 ukiut kivgaqtuqnit katimayiupluni tapkununga Tamaitnut Upalungaiyautit Katimayigalaat, Hatqiqtitiyit Katimayigalaat, Niuvgutauninut Tuhaumatyutitlu Katimayigalaat)

 • Tamna Nunavut Uyagakhiurniqmun Katimaqyuarniq (2 ukiukni piqatauttarniq, hatqiqtitiyi atuqtitlugu tamna  2013-mi Katimaqyuarniq

 • Kiluk Nanminilgit – Nunavut Pivaliayuligiyit Kuapurisan  (1 ukiuq katimayiuniq tapkunani Katimayini Katimayiuyuq )

 • Nunavut Maniliugutit Pivaliayuligiyit Katimayit (2 ukiuk katimayiupluni tamnalu hivulliqmik ukiunga talvani Kivalliq Katimayi)

 • Arviat Uyagakhiurik Iliharniqmun ILagiit (Aipanik ukiuq tamaitnut ihuaqhaiyi/kamayiuyuq tapkununga ilagiinut)

 • Tamna Kivalliq CEDO-ngi Katimaqyuarniq (2 ukiuk piqataunia)
 • Ilavalliqhugitlu . . . 

 

Atuqtitlugit tapkuat 2013-mi ukiunga, Keith ikayuqhimayuq amihunik Arviatmi nunaliuyunik, timiuyunik, nanminiliuyunik nanminilgitlu pitaqninik havagutit kiinauyakhait tahapkunanga timiuyunit tahapkuatut: tapkuat GN-kut Timinga Maniliugutit Pivaliayuligiyit Aulatyutiligiyitlu, tapkuat Kivalliq Katutyiqatigit Pivalianiqmun, Nunaqaqaqtuligiyikkut Ukiurtaqtumilu Pivaliayuligiyit Kanatami, Kivalliq Uyagakhiurvik Iliharniq Katimayit, NTI-kut Angunahuaqtit Ikayuqnit Havagutit, Havaktuligiyikkut Pivaliayuligiyit Kanatami, tamna Nunavut Hanauyat Miqhavaluitlu Katimayit, Agnico Eagle Uyagakhiurtit ahiilu. 

 

Tahapkuat pinahuaqnit tugaqpiaqhugit tugaqnit tapkununga pinguqtauni kayuhiniluniit allatqit iliharniqmun ilagiyainutlu pivaliatitni pigiagutit nunaliuyuni, tahapkuatut:

 • Arviat Qiplagiktut Ikuutagutit Iliharniq Havagutit

 • Arviat Uyagakhiurniq Iliharnit Ilagiit

 • Havaktiuyut iliharnit tapkununga Qaggiqtiit Havaktit Ilagiit

 • Tuhayat nipitlu qauyimayiuni ilihaqnit nunalikni ilihaqviknut, Hamlatkut haaktit havaktiuyutlu ilagiit 

 • Mikiyut Umiat Aulaninut Pilagutit Titigaqtagut qayaqnik aulattiyinut

 • Aulattitiyit Ilihaqnit Ilihautit aulaqtitiyinut 

 • Hanauyakhat Uyaqat Iliharnit Havagutit nunaliknut hanauyaqtinut

 • Nalvaqhiurniqmun iliharniq

 • Uqumaittut akhaluutit aqutit ilaihainiq

 • Nipitiginiqmun titigartaqnit havagutit nunalikni nunaliuyunut  

Tamna EDO-nga taphumani Ukiungani tikkuaqtauyuq ukiut tamaat.  Pilaqniaqniqmun niguaqtauyami taphumunga EDO-nga Ukiumun, inuk piyalik pitaqnit taihimayut atuqtakhat maliktaunit niguaqtaulunilu ahianit ilauyumit tapkunani Nunavut Maniliugutit Pivaliayuligiyit Katimayit.

Tamaita niguaqtauyut ihumagiyauyut tahapkununga tikkuaqtauninut maligaqnut:

 • Hivitunia kivgaqtuiniq tamnaunianik EDO-nga.

 • Aktilanga qanugittunilu kivgaqtutit piqaqtitnit nunaliuyumun kivgaqtugainutlu

 • Nunaliuyut ilaunit

 • Piqatauniq tapkunani NEDA-kut ikayuqtigiknilu piqatainut EDO-nguyut

 • Pinahuaqni tapkununga Maniliugutit Pivaliayuligiyit havaktiuqpiarniq Nunavutmi

 • Pinahuaqpiaqni havaktiuqpiaqniqmun pivaliatitnit