Home >> News >> EDAC-kut/RBC-kut Maniliugutit Pivaliayuliginiqmun Pitaqnit Aittut

EDAC-kut/RBC-kut Maniliugutit Pivaliayuliginiqmun Pitaqnit Aittut

EDAC-kut qiniqtut tuklikhanik Maniliugutit Pivaliayuliginiqmun Pitaqnit alvani Ukiumun!

Tapkuat Maniliugutit Pivaliayuligiyit Katimayit Kanatami tapkuatlu RBC-kut Kiinauyaliqutinut Ilagiit qiniqtut tunityutinik nunaliuyuni pinahuaqhimayunut maniliugutit pivaliayuliginiqmun havanguyunik.  Uumani ukiumi Maniliugutit Pivaliayuliginiqmun Pitaqnit talvani Ukiumun aittutauniaq piplugu pinguqtaunit, pigialihagutit, nunaliuyuni ilauttaqnit ahiilu!  Tamna takhiyuq tuniyauniaq talvani Angayuqanguyup Nigipkainiani atuqtitlugu EDAC-kut 2013-mi Ukiumun Katimaqyuaqniat talvani St. John's, NL.  Pivikhaqaqtitlugu nunaligiyat ilittugipkaqnia tamaitnut akhut havangit.  EDAC-kut tunihinahuaquyatit nunaligiyaqnut pinahuaqhimanit maniliugutinut pivaliatitnit havanguyut uplumi!  Tuniyakhat kiklikhat tamna Aagasi 8, 2013.

Tuhaqpalligumakpat tunihiyamiluniit uuktugutikhaqnik, takulugu EDAC-kut qagitauyakkuvia talvani www.edac.ca