Home >> Node >> Qanuriliurutivun

Qanuriliurutivun

NEDA-kun hiqnaqtiuyun ikayuqtigiyain manikhaqhiurutinik pivalianikun atanguyan (EDO-guyun).  Tuniqhimayun akhurutiqaqlutik kivgaktuqlugin ilagiyatik ima:

uqauhigivlugin ihumalutigiyatik;

uqatiaqhugin atuqniqatiaqnigin havaagiyatik;

aalat inuin qauyipkaqhugin havaaginik EDO-guyun;

aalat qauyipkaqhugin ikayutialaaqnigin EDO-guyun Nunavumi manikhaqhiurutikhani; unalu

qiniriagani tukihiatiarutikhanik uqaqviqatiaqlutiklu manikhaqhiurutinik pivalianikun manikhaakhanik.

NEDA-kun ilitariyauhimaliqmata 1999-mi, agiyuq havaaq iniqhimaliqtuq, ukualu:

 • Taya upalugaiyaiyun kiguligiinik CED-nik ayuiqhavikhanik atuqlugin nutauniqhan CED-nik ayuiqhavikhanik ihuaqutinik qaganuaq iniqhimayun ikayutauyuqhanik nunagiyauyuniitunik, hamliuyuni, ila tukihiatiariagani atuqniqatiaqnigin nunagiyauyuni manikhaqhiurutinik pivalianikun qanuqlu piyutaulaaqmagaa upalugaiyaun nunagiyauyunin.

 • Iniqhiyun Inuhiqni Manikhaqhiurutinilu havaamik pivaliayutauyuq Inuhiqnik Manikhaqhiurutiniklu Ilituqhautinun Amigiyutinulu maliguagakhainik nunagiyauyunin humiliqaa Nunavumi.

 • Pivaktugun ayuiqhayutikhanik Aipagutuaraagan Katimaqyuaqvigiyaptikni tikuaqhimayainik EDO-guyun.  Ikayuqhugin EDO-guyun ilauyaagani ukiuqtaqtumi havaanik qungiaqviuyunik huliugaaqviuyuniklu.

 • Ihuaqhivaaliqhugin qaritauyami qungialiugavun ihuaqutinin EDO-n atuqtainik "Ilauyun Talvatuaq" ilagiyaani ilipqamaviuniaqtuq ayuiqhayutikhanun ihuaqutinik inuknulu turaagayunik ayuiqhayutikhanun upalugaiyautinik.

 • Iniqhivakhuta qaguguraagan tuhaqtiyutimik takukhautiariagani hulilugaarutin, ayuiqhayutin nunagiyauyunilu havaaguliqtun humiliqaa Nunavumi.

 • Ikayuqtiqaqpaliavluta ayuiqhaiyunik manikhaqtitiyuniklu timiuyunik iniriagani EDO-kun ilihaqnikun ihariagiyainik.

 • Ikayuqhugin ED&T-kun aviktuqhimayuni katimaqyuaqnigin EDO-guyun ilituriyaagani nutaanik havaanik pitquhikhaniklu atuquyainik manikhaqhiurutinik pivalianikun timiuyun manikhaqtitivaktulu havakviuyun.

 • Iniqhivaliayugun ayuiniginik Nunavumi EDO-guyun, qaguguraagalu qiniqhiayugun nutaaguqtikhimaariagani ayuiqhayutikhanik ihariagiyauyunik.

 • Hatqiqhivluta nutaaguqtiqhugilu qaguguraagan CD-ROM-gini ihuaqutin atuqtakhainik EDO-guyun.

 • Pitquhiuyun Havauhiuyulu

 • Maliguagakhan ataniqtuiyun timiuyunik