Home >> Community >> Arctic Bay

Arctic Bay

Last Updated: 

03, 2013

Nunaliuyut tuhagakhai

Nunaliuyut Tuhagakhait

Uqauhiq: 

  • Qaplunaatun
  • Frenchtun
  • Inuktitut

Pilaqnia: 

  • Tingmit
  • Umiarpak
Tugagut Tuhagakhait

Tugagaq Inuk: 

Clare Kines

Hivayaut: 

867-439-8276

Qagitauyakkuqvia: 

Fax-kut: 

867-439-8081
Inigiya

Nunaliuyuq Avikhimania: 

  • Unaglla Qikiqtaaluk

Hanimun: 

73°01'N

Tukimun: 

85°07'W
Tuhagakhai hilamun hilagiyauyumutlu
Atuqtauvaktut Tatqiq Tamaat Unnaqni

Fibruari: 

-29.10

Aktuupa: 

-10.50

Nuvipa: 

-18.40

Tisaipa: 

-27.60

Aturpakniqhat Ukiumun Qanniqnia: 

5.00cm

Aturpakniqhat Ukiumun Nipalliqnia: 

0.00cm
Kititauni Nunaliuyut Hivuliqtit

Nunaliuyuni Hivuliqtit: 

Niore Iqalujuak - Mayor
Frank May - Deputy Mayor
David Kalluk - Councillor
Geela Arnauyumayuq - Councillor
Olayuk Naqitarvik - Councillor
Esau Tatatuapik - Councillor
Joeli Qaunaq - Councillor
Sakiasi Qaunaq - Councillor
Ema Oyukuluk - Councillor
Igluqpaqutauyut Kititauni

Nanminigiyauyut Igluqpait: 

35 private homes

Atuqtuagat Igluqpait: 

130 rental homes

Inugiakniit

Inugiakniit

Inugiaguhit: 

690

Inugiaguhit Ilavalliani: 

6.80%
Arnait Angutit Aviktauni

Angutit: 

57

Arnait: 

43
Ukiunginut Avikhimani

0 - 14: 

34.00%

15 - 24: 

24.00%

25 - 34: 

15.00%

35 - 44: 

10.00%

45 - 54: 

9.00%

55 +: 

7.90%
Havaktut

Havaktut: 

46.20%

Havangittut: 

22.60%
Hunauninut Avikhimanit

Hanayit: 

4.00%

Kiinauyaliqutit Igluqpaligiyitlu:: 

4.00%

Niuviqvit/Niuviakhaqvit: 

17.60%

Inuligiyit Kivgaqtit/Kavamatkungittun: 

7.80%

Ahii: 

25.50%
Maniliugutit Naunaipkutai

Atuqpakniqhat Maniliugutit: 

14,304

Pitquhituqat Pinahuaqni: 

Hunting and Fishing

Havagutit

Angiyut Havagutitlu Kititaunit

Qaphiuni kilaamitat Tuapait Apqutit : 

46.00km

Uyaqiugaq: 

0.00km

Tuhaumatyutit: 

  • Qagitauyakkugut
  • Hivayautit Alguyait

Tagiuq: 

BreakwaterFloating Dock

Imaq/Anait: 

K-12 Ilihaqviit: 

Inuujaq School K -12

Ilihatqikhaqnit Ilihautit: 

NAC Adult Learning Centre
Nunalikni Piqutit Kititauni

Hunat Nunaliuyut Nanminigiyai: 

4 Bay Parking Garage
3 Bay Maintenance Garage
3 Bay Maintenance Garage
Heritage Building
Fire Hall
Cold Storage Building
Hamlet Office
Heated Storage

Mittaqvik

Hilaqyuaqmiunut Mittaqvik: 

Takiniqpanga Mittaqviuyuq: 

1 199.00m

Mittaqviuyuq Qanugittunia: 

  • Tuapaliat

Mittaqviup Naunaipkuta: 

YAB
Inuliqutit Kivgaqtutit

Inuliqutit kivgaqtutit: 

Brighter Futures
Counselling
Kiinauyaliqutit Kivgaqtutit

Kiinauyaqaqvit Havakvit: 

None

Co-op Kiinauyaliqutit Kivgaqtutit: 

Light banking services offered by the Coop
Kavamait

Nunataguayumi Kavamatkut Aapisit: 

All

Arctic Bay

Nunaliuyuni Havagiyai