Home >> Takupkaqtitiyutin

Takupkaqtitiyutin

Inuhiqnik Manikhaqhiurutiniklu Ilituqhaqniginun Amirinigagulu Maliruagakhaq

Maliruagakhaq katitiriyaagani atuliriaganilu atuqniqaqtun nunagiyauyuni hivuniqhiyutikhan.

A guide to collecting and implementing useful community information.

Tuyuqmipkaitiaqniq: Pulaqtuliqiyutinun atulirumayainik Nunavumi

Una nutaaq atulirumayaan pulaqtuliqiyutini aulaqtiriarutiqaqtuq aalatqiini havakviuyunin, ilauyunin, nunagiyauyunilu uqaqatigiyauyunin 2007-mi 2011-milu.  Tuhagakhaq hatqiqtuq ukunanga uqaqatiriigutauyunin naunaituq: aulaniqatiaqtuq pulaqtuliqiyutin amigaiqpaaliriaqaqtun tungaviqaqlutik nakuyunik pulaqtunin niuvigakhanik ikayutiniklu, ikayuqtaulutik ayuiqhayutinin ilihautinilu, ihuaqutinin niuviqviuyuni takukhauvaalirutinilu, ikayutuiyumiklu, ihuaqtumik qanuriniganik maligauyun maliraugakhalu.

NEDA-kun Tuhaqtiyutain

NEDA-kun Tuhaqtiyutain iniqtigauvaktun malruiqtuqhugin takupkaiyutauvlunilu qaniriliurutainik nunagiyaptikni.

GN-EDT CED-kun Upalugaiyaunmik Ayikuhiugakhaq

Una CED-kun Upalugaiyaqnikun ayikuhiugakhaq, ihuaqhaqhimayaan Kavaman Nunavumi, Havakvianin Manikhaqhiurutinik Pivalianikun Aularutiniklu March-mi 2014-mi, ikayutauniaqtuq nunagiyauyunun tuniyaagani CED-kun upalugaiyautaanik ihuaqhaqnigani ikayutauyunik tamaita piqariaqaqnigin iniqtiqtautiariagani.

Nunagiyauyuni Manikhaqhiurutinik Pivalianikun Ayuiqhamikmi Ilagiyain

Qanuriliniginik Ilituqhautin, ayuqiqtutin ahiilu ihuaqutikhan 2006-mi uiguyunin CED-kun ayuiqhaviinin Nunavumi, ukualu ilituqhautin Ukiuqtaqtum Hinaani Pulaqtun Iglugiyaanik, Queen Maud Gulf-milu Tikmiyan Unaguiqhiqvian,Ivavialu, unalu Soper-guyuk Iglukpak Kimirutmi.