Home >> News >> FCM ᓯᓚᕐᔪᐊᒥᑦ ᕿᓂᖅᐳᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᔪᐊᖅᑐᓂᑦ

FCM ᓯᓚᕐᔪᐊᒥᑦ ᕿᓂᖅᐳᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᔪᐊᖅᑐᓂᑦ

FCMI ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒥᑦ ᕿᓂᖅᐳᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᕐᔪᐊᖅᑐᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᔪᒧᑦ ᔭᒪᐃᑲᒥᑦ ᕿᑎᖅᐸᓯᐊᓄᑦ-ᓄᙳᐊᓄᑦ ᓯᑎᐱᕆᒧᑦ.  ᐱᔾᔪᑎᖓ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᕿᒥᕐᕈᓇᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᐃᓗᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᓂᒋᔭᖓᓂ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᕈᓐᓇᕐᓂᐅᔪᓂᑦ ᑕᐅᑦᑐᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑲᔪᓯᓂᖃᕐᓂᕆᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐸᕐᓇᒍᑎᐅᔪᓂᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᔭᒪᐃᑲᒥᑦ ᐱᓕᕆᕕᐅᔪᓂᑦ ᐅᓪᓗᓄᑦ 17-ᓄᑦ ᓯᒥᐱᕆᒥᑦ.  ᐱᔪᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖁᔭᐅᕗᑦ ᔭᓇᕗ ᑖᓇᓕᒥᑦ, FCMI ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓯᐅᖅᑎ ᕿᓚᒻᒥᐅᓛᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒧᑦ.  ᓇᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᐳᖅ FCM-ᑯᑦ ᐋᑐᕚ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓐᓂ (613)907-6275-ᒥᑦ.